fbpx

Dla­czego stwo­rzy­liśmy to rozwiązanie?

Chcemy naj­le­piej jak się da zabez­pie­czać ser­wisy internetowe

a także codziennie uła­twiać życie wła­ści­cielom firm, web-developer’om, IT i agen­cjom two­rzącym strony inter­ne­towe. Rozu­miemy wyzwania, z któ­rymi musi mie­rzyć się:

  • przed­się­biorca – który nie chce poświęcać czasu na skom­pli­ko­wane pro­cesy zarzą­dzania serwisami.
  • programista/​developer – który chce skupić się na roz­woju apli­kacji, a nie kon­fi­gu­ra­cjach ser­werów i zabez­pie­czaniu swoich zasobów.

W tym zakresie naj­le­piej mieć opie­kuna, który zadba o serwis, sta­bil­ność archi­tek­tury, wszystkie zabez­pie­czenia i konfiguracje. 
W tym celu powstał System T24.

Kto sko­rzysta na Tytani24?

Wła­ści­ciele i kadra zarzą­dza­jąca w firmie, zapew­niając bardzo wygodne, bez­pieczne i sta­bilne roz­wią­zanie dla swojej firmy.

Deve­lo­perzy i IT, ponieważ w wygodny i intu­icyjny sposób mogą korzy­stać wewnątrz panelu naszej usługi z sys­temu CI/CD oraz meto­do­logii pracy DevOps i wytwa­rzania apli­kacji w śro­do­wi­skach dev→ sta­ging → production.

Agencje rekla­mowe, inte­rak­tywne i mar­ke­tin­gowe, ponieważ zabez­pieczą i upo­rząd­kują obsługę swoich klientów, a pro­du­ko­wane przez nie apli­kacje inter­ne­towe będą zachwy­cały szyb­ko­ścią działania.

Użyt­kow­nicy inter­netu, ponieważ strony inter­ne­towe znaj­du­jące się w T24 ładują się naj­szyb­ciej jak się da, są odpo­wiednio zabez­pie­czone i zawsze dostępne online.