fbpx

Tytani24 – Secure Appli­ca­tion as a Service. Bez­pieczny serwis inter­ne­towy Twojej firmy.

Two­rzymy zespół spe­cja­li­stów od cyber­bez­pie­czeń­stwa i radców praw­nych oraz tech­no­logię, która zabez­piecza Twoją firmę w zakresie:

Ataków, błędów, włamań, DDoS

Nasza infra­struk­tura pozwala oszczę­dzać czas pra­cow­ników firmy, oraz wygodnie zarzą­dzać fir­mo­wymi aplikacjami. 

Bez­pie­czeń­stwa danych cyfrowych

Bez­pie­czeń­stwo danych cyfro­wych Twojej firmy w sys­te­mach CMS, e‑commerce czy bazach danych.

Szyb­kiego i dostęp­nego Ser­wisu www 

100% dostęp­ności Twojej strony www, ser­wisu, sklepu inter­ne­to­wego w sieci Internet. 

Tech­no­lo­giczna przewaga

Tytani24 wyko­rzy­stują naj­nowsze, spraw­dzone tech­no­logie dostępu i prze­cho­wy­wania danych. Możesz zapo­mnieć o wszystkim, co mogłeś wie­dzieć o IT – to jest większa rzecz.

Wysoka dostęp­ność

Nasza infra­struk­tura to rój node'ow roz­pro­szony w ramach ser­we­rowni TIER 3/3+ ‎ATMAN, OVH i GCE z pełną redun­dancją i komu­ni­kacją w czasie rze­czy­wi­stym. Co gwa­ran­tuje SLA wg wzoru: SLA cał­ko­wite = 99,98% ATMAN * 99,99% OVH* 99,99% GCE* n . Gdzie n wynosi liczbę nodeów w ramach której Tytani24 obsłu­gują kon­kretny serwis/​aplikację. Co istotne n >=3

Auto­ma­tyczne prze­łą­czanie awaryjne

Twoja apli­kacja to minimum jeden kon­tener. Każdy kon­tener posiada obraz macie­rzysty któ­rego suma kon­trolna uży­wana jest do wery­fi­kacji kodu źró­dło­wego wybra­nego kon­te­nera. Jest to tak zwany Odcisk Palca (Fin­ger­print) każ­dego kon­te­nera, który gwa­ran­tuje pew­ność w testach prawda/​fałsz.

Kon­te­ne­ry­zacja aplikacji

Rów­no­legle liczba kopii Two­jego ser­wisu równa liczbie node'ów T24 w ramach któ­rych serwis jest dostępny. Oznacza to, że w przy­padku pro­blemów z któ­rymś nodem, system auto­ma­tycznie prze­łącza apli­kację pod poprawnie dzia­ła­jący adres. Jeżeli wydarzy się coś złego, zawsze w łatwy i szybki sposób przy­wró­cisz swój kon­tener do pożą­da­nego stanu.

Ska­lo­wal­ność zasobów

Nasza infra­struk­tura to rój node'ów roz­pro­szony na ulo­ko­wa­nych w Polsce i kra­jach UE ser­we­row­niach TIER 3/3+ ‎ATMAN, OVH i GCE z redun­dancją i komu­ni­kacją w czasie rze­czy­wi­stym. Co gwa­ran­tuje cią­głość dostar­czanej usługi online.

Wsparcie radców prawnych

Dzia­łając we współ­pracy z kan­ce­la­riami radców praw­nych, spe­cja­li­zu­ją­cych się w IT, możemy mieć pew­ność, że oprócz solid­nego zaplecza tech­no­lo­gicz­nego mamy także silne wsparcie prawne i mery­to­ryczne w zakresie RODO.

Zgod­ność z GDPR i RODO

Znamy zale­cenia doty­czące wdro­żenia RODO od maja 2018 roku. Jesteśmy do nich dobrze przy­go­to­wani. Tytani dbają o to, aby prawo do zapo­mnienia było intu­icyjnie wyko­ny­walne w Twoim serwisie.

Zarzą­dzanie w sytu­acjach kryzysowych

Nad­zo­ru­jemy stwo­rzenie i wdro­żenie pro­cedur bez­pie­czeń­stwa dla wykry­tych bądź poten­cjal­nych zagrożeń. Audyt i pro­ce­dury tworzą praw­nicy wyspe­cja­li­zo­wa­nych w cyber­bez­pie­czeń­stwie. Nasz cel to zapew­nienie "Full damage control".

Moni­to­ring zdrowia domeny i aplikacji

Pro­blemy z repu­tacją domeny często są wyni­kiem wie­lo­let­nich zanie­dbań. Nie martw się więcej o pro­blemy z rekor­dami MX czy kom­pa­ty­bil­no­ścią. Nasi Admini zadbają o poprawną kon­fi­gu­rację domeny. Zaopie­ku­jemy się nią jak swoją

Dostęp­ność

Cały czas masz wgląd w kokpit swoich apli­kacji, widzisz ich struk­turę i dostęp­ność. W zależ­ności od potrzeb, po migracji możesz pozwolić sobie na kom­fort sku­pienia się tylko na roz­woju apli­kacji, a nie kon­fi­gu­racji infrastruktury.

Sta­bilna i szybka infrastruktura

Kon­tro­lu­jemy dostępy do Twoich apli­kacji na każdym moż­liwym poziomie – przez lata roz­woju wypra­co­wa­liśmy naj­lepsze roz­wią­zania w dzie­dzinie zabezpieczeń.

Aktywne zabez­pie­czenia

Ofe­ru­jemy w sumie 10 nie­za­leż­nych warstw zabez­pie­czeń dla każdej apli­kacji. W tym między innymi inte­li­gencję roju, wie­lo­po­zio­mowy fire­wall, mity­gację ryzyka. Dbamy o Blo­kadę ataków Brute Force, Country Bloc­king, Blo­ko­wanie Ręczne, ska­no­wanie IP, Mal­ware Scanner i wiele więcej.

Kon­trola dostępu

Wyzna­jemy zasadę ści­słych pro­cedur kon­troli dostępu. Ofe­ru­jemy zarzą­dzanie dostępem na poziomie admi­ni­stracji lub użyt­kow­nika. Dywer­sy­fi­ku­jemy dostęp do naj­waż­niej­szych obszarów Sys­temu zacho­wując gra­dację poziomów autoryzacji.

Auto­ma­ty­zacja procesów

Przy­spie­szamy to, co powta­rzalne – sta­wianie śro­do­wiska deve­lo­per­skiego, odzy­ski­wanie kopii, testy, moni­to­ro­wanie, migrację danych. Zacznij oszczę­dzać swój cenny czas korzy­stając z naszych doświad­czeń i tech­no­logii Machine Learning.

SSL

Pod­sta­wowy cer­ty­fikat SSL ofe­ru­jemy w każdym pakiecie abo­na­men­towym. To ważne, bo zapewnia on szy­fro­wane połą­czenie z ser­wisem. SSL Bez­po­średnio zwiększa bez­pie­czeń­stwo i zaufanie do Twojej domeny zarówno użyt­kow­ników, jak i Googla.

Zostaw swój fir­mowy adres e‑mail, a pomożemy