fbpx

Regu­lamin

Regu­lamin ser­wisu Tytani24.com

Poli­tyka Pry­wat­ności i Zasady ogólne

1. Tytani24 to plat­forma infor­ma­tyczna która umoż­liwia utrzy­manie apli­kacji webo­wych w bez­piecznej, wyizo­lo­wanej infra­struk­turze opartej na kon­te­ne­ry­zacji danych.

2. Tytani24 to marka nale­żąca do TYTANI24 sp. z o.o. , ul. Ząb­ko­wicka 55; 50 – 511, Wro­cław; NIP: 8992843182; REGON:369879064; wpi­sana do Reje­stru Przed­się­biorców Kra­jo­wego Reje­stru Sądo­wego przez Sąd Rejo­nowy Wro­cław-Krzyki we Wro­cławiu, nr KRS: 0000725465, e‑mail: [email protected]

3. Użyt­kownik – pod­miot, który wyraził zain­te­re­so­wanie usłu­gami świad­czo­nymi przez Tytani24 lub 25wat;

4. Aby Admi­ni­stra­torzy danych plat­formy Tytani24.com mogli okre­ślić sto­pień goto­wości do migracji na infra­struk­turę Tytani24 zewnętrz­nego Serwisu/​Aplikacji Użyt­kow­nika potrze­bu­jemy skon­tak­tować się z Użyt­kow­ni­kiem na rzecz danego Serwisu/​Aplikacji.

5. Cały proces roz­po­czy­namy od dar­mo­wego Audytu – czyli ana­lizy sytu­acji w jakiej znaj­duje się Serwis Użytkownika.

6. W związku z tym w for­mu­larzu zgło­sze­niowym pro­simy o podanie adresu email Użyt­kow­nika, na który zostanie wysłana wia­do­mość z prośbą o dalszy bez­po­średni kontakt.

7. Podany adres email i inne dane kon­tak­towe będą uży­wane tylko i wyłącznie do kon­taktu zwią­za­nego z usłu­gami Tytani24 i 25wat.

8. Dane kon­tak­towe nie są i nigdy nie będą udo­stęp­nione osobom i pod­miotom trzecim.

9. Tytani24 powia­domią Użyt­kow­nika o zamiarze zmiany Zasad z co naj­mniej 7 dniowym wyprze­dze­niem, za pośred­nic­twem wia­do­mości wysłanej na adres e‑mail Użyt­kow­nika. Brak sprze­ciwu Użyt­kow­nika wobec pro­po­no­wa­nych zmian jest rów­no­znaczny z ich akcep­tacją. Użyt­kownik przed pro­po­no­waną datą wej­ścia w życie zmian ma prawo wypo­wie­dzieć umowę ze skut­kiem natych­mia­stowym. Jeśli Użyt­kownik zgłosi sprzeciw do pro­po­no­wa­nych zmian, lecz nie wypowie umowy, wygasa ona z upływem dnia poprze­dza­ją­cego wej­ście w życie pro­po­no­wa­nych zmian.

10. Tytani24 komu­ni­kują się z Użyt­kow­ni­kiem w języku pol­skim i angiel­skim, za pośred­nic­twem poczty e‑mail, oraz telefonicznie.

11. Użyt­kownik wysy­łając nam swój adres ema­ilowy lub inne dane umoż­li­wia­jące kon­takt akcep­tuje wszystkie powyższe punkty i zgadza się na kon­takt przed­sta­wi­cieli Tytani24 z Użytkownikiem.

Poli­tyka plików cookies

1. Serwis Tytani24 – jak niemal wszystkie inne strony www – korzysta z plików cookies w celu świad­czenia lep­szych usług.

2. Użyt­kownik ser­wisu pozo­staje ano­ni­mowy, do momentu, w którym nie zde­cy­duje się ujawnić.

3. Dla celów sta­ty­stycz­nych serwis Tytani24 jest zin­te­gro­wany z mecha­ni­zmami sta­ty­stycz­nymi Google Ana­ly­tics i Smartlook.

4. W celach sta­ty­stycz­nych Tytani24 wyko­rzy­stuje cia­steczka dostar­czane przez Google AdWords, Smar­tLook i Facebook.

5. Jeśli zamie­rzasz korzy­stać z roz­wiązań dostar­cza­nych przez Face­booka, Twitter lub Google+, to naj­pew­niej jesteś użyt­kow­ni­kiem tych usług – one także zosta­wiają swoje cookies, więc zapo­znaj się z ich poli­tyką prywatności.
Pliki cookies pozwa­lają rów­nież prze­cho­wywać infor­macje o sesji użytkownika.
Możesz okre­ślić warunki prze­cho­wy­wania lub uzy­ski­wania dostępu do plików cookies w swojej prze­glą­darce – szcze­gó­łowe infor­macje znaj­dziesz m.in. w jej instrukcji (pliku pomocy) lub zakładce “usta­wienia”.
Pliki cookies nie powo­dują zmian w kon­fi­gu­racji Two­jego urządzenia.

6. Infor­macje o poli­tyce pry­wat­ności dostawców zewnętrznych:
Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies
Face­book – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies
Smar­tlook – https://www.smartlook.com/pl/privacy

7. Więcej o pli­kach cookies prze­czy­tasz m.in. pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie