fbpx

Ty decy­du­jesz

Rozwiń swoją firmę przez nowo­czesne podej­ście do bez­pie­czeń­stwa danych Twoich, oraz Twoich klientów. Tytani24 to system, który zabez­piecza Twoje dane i dba o Twoją firmę w Inter­necie. To dedy­ko­wany web-con­cierge, który sprawy IT załatwi za Ciebie.

Zapew­niamy wsparcie dla:

Wła­ści­cieli
Ser­wisów www
Deve­lo­perów IT
E‑commerce
Radców praw­nych
Aplikacji

TYTANI24 ZABEZ­PIE­CZYLI

INCY­DENTÓW BEZPIECZEŃSTWA

TYTANI24 ZABEZ­PIE­CZYLI

INCY­DENTÓW BEZPIECZEŃSTWA

MIE­SIĘCZNIE CHRO­NIMY STRONY INTER­NE­TOWE PRZEZ:

Cloud fire­wall

WAF Bru­te­force

WAF Blac­klist

WAF Com­plex

Tytani24 są dla firm, którym zależy na sta­bil­ności szyb­kości dzia­łania ser­wisów online oraz bez­pie­czeń­stwie danych cyfro­wych. Zysku­jesz pełną opiekę, spokój ducha i spój­ność z RODO, a także oszczę­dzasz czas. Zacznij już teraz!

MIE­SIĘCZNIE CHRO­NIMY STRONY INTER­NE­TOWE PRZEZ:

Cloud fire­wall

WAF Bru­te­force

WAF Blac­klist

WAF Com­plex

Tytani24 są dla firm, którym zależy na sta­bil­ności szyb­kości dzia­łania ser­wisów online oraz bez­pie­czeń­stwie danych cyfro­wych. Zysku­jesz pełną opiekę, spokój ducha i spój­ność z RODO, a także oszczę­dzasz czas. Zacznij już teraz!

Zabez­pie­czenie danych cyfro­wych, ser­wisów i stron www

Proces migracji jest dar­mowy i wyjąt­kowo szybki

Tech­no­logia Wyso­kiej Dostęp­ności i&nbspkonteneryzacji danych dostępna dla Ciebie

Kto korzysta z Tytani24?

Wła­ści­ciele i kadra zarzą­dza­jąca w firmie, zapew­niając bardzo wygodne, bez­pieczne i sta­bilne roz­wią­zanie dla swojej firmy.

Deve­lo­perzy i IT, ponieważ w wygodny i intu­icyjny sposób mogą korzy­stać wewnątrz panelu naszej usługi z sys­temu CI/CD oraz meto­do­logii pracy DevOps i wytwa­rzania apli­kacji w śro­do­wi­skach dev→ sta­ging → production. 

Agencje rekla­mowe, inte­rak­tywne i mar­ke­tin­gowe, ponieważ zabez­pieczą i upo­rząd­kują obsługę swoich klientów a pro­du­ko­wane przez nie apli­kacje inter­ne­towe będą zachwy­cały szyb­ko­ścią działania.

Użyt­kow­nicy inter­netu, ponieważ strony inter­ne­towe znaj­du­jące się w T24 ładują się naj­szyb­ciej jak się da, są odpo­wiednio zabez­pie­czone i zawsze dostępne online. 

Nasze doświad­czenie

Jesteśmy pewni, że Tytani spełnią Twoje wymagania.

Trudno jest recen­zować szwy na gar­ni­turze dopóty, dopóki trzy­mają. Tytan jest skro­jony na miarę i trzyma bez zarzutu. Jest nie­wi­doczny, sprawny i nie­za­wodny. Wart każdej naszej złotówki.

Piotr Trysła

Dział han­dlowy, pruszynski.net

Utrzy­manie apli­kacji w oparciu o wyma­ga­jącą tech­no­logię to wyzwanie, z którym długo się mie­rzy­liśmy. Infra­struk­tura Tytanów świetnie radzi sobie z wyso­kimi obcią­że­niami ARBUZZA i dobrze się ska­luje – od przej­ścia na Tytanów nie zauwa­ży­liśmy żad­nych pro­blemów z obsługą ruchu ani z ser­wo­wa­niem dużych plików na urzą­dze­niach użyt­kow­ników. Polecam Tytanów do zadań specjalnych.

Gabi Czesak

ARBUZZ – Roz­sze­rzona Rze­czy­wi­stość, co-owner 

Współ­pracę z T24 opieram na prze­ko­naniu, że bez­pie­czeń­stwo i ochrona danych oso­bo­wych jest jedynie ele­mentem skła­dowym całej zło­żonej i kom­ple­men­tarnej filo­zofii bez­pie­czeń­stwa infor­macji i danych, nie tylko oso­bo­wych, lecz wszel­kich prze­twa­rza­nych w dobie spo­łe­czeń­stwa infor­ma­cyj­nego przez roz­maite urzą­dzenia – także w kon­tek­ście RODO.

dr Adam Haręża

Radca prawny, prezes zarządu Legal Informatics

Zostaw swój fir­mowy adres e‑mail, a pomo­żemy Ci dobrać plan dla siebie