fbpx

Roz­wią­zania ide­alne dla Ciebie.

Nasza misja to bez­pie­czeń­stwo ser­wisów inter­ne­to­wych śred­nich firm, dużych kor­po­racji, ale także mikro przed­się­biorców. Każdy może zrobić kolejny krok i czuć się kom­for­towo z Tytani24.

2 mie­siące dar­mo­wego testu

dla Agencji Mar­ke­tin­go­wych, Software House, Agencji SEO, Freelancerów. 

Roz­wią­zania ide­alne dla Ciebie.

Nasza misja to bez­pie­czeń­stwo ser­wisów inter­ne­to­wych śred­nich firm, dużych kor­po­racji, ale także mikro przed­się­biorców. Każdy może zrobić kolejny krok i czuć się kom­for­towo z Tytani24.

2 mie­siące dar­mo­wego testu

dla Agencji Mar­ke­tin­go­wych, Software House, Agencji SEO, Freelancerów. 

Roz­wią­zania ide­alne dla Ciebie.

Nasza misja to bez­pie­czeń­stwo ser­wisów inter­ne­to­wych śred­nich firm, dużych kor­po­racji, ale także mikro przed­się­biorców. Każdy może zrobić kolejny krok i czuć się kom­for­towo z Tytani24.

Zawsze zysku­jesz

Cyber­bez­pie­czeń­stwo firmy w sieci

Przy obecnym roz­woju tech­no­logii nowe zagro­żenia poja­wiają się każ­dego dnia. Bez­pie­czeń­stwo to spokój dla Ciebie i Twojej firmy.

Nadzór Admi­ni­stra­tora

Kadra zarzą­dza­jąca może skupić się na biz­nesie, deve­lo­perzy mogą skupić się na kodzie i roz­woju ser­wisu. My zadbamy o całą resztę.

Backup danych i SSL

Twoje dane są bez­pieczne – prze­cho­wu­jemy je w dwóch nie­za­leż­nych loka­li­za­cjach. Kopia zapa­sowa zawsze czeka w gotowości.

Potrze­bu­jesz więcej?

Wybierz usługi dodat­kowe Tytani24:

Migracja skrzynek e‑mail do usługi GSuite

Naj­wyższa klasa bez­pie­czeń­stwa i świa­towe stan­dardy usług pocz­to­wych na wycią­gnięcie ręki.

250 zł /​adres

Admi­ni­stracja poczty GSuite i DNS domeny

Regu­larny prze­gląd i opty­ma­li­za­cyjne czyn­ności ścią­gają z Ciebie obo­wiazki admina.

od 200 zł /​miesięcznie

Sejf danych NEXTC­LOUD Tytani24 – 10gb

Prze­strzeń, której potrze­bu­jesz, 10gb zgodnej z RODO prze­strzeni na pliki chro­nione i wrażliwe.

150 zł /os./miesięcznie

Zostaw swój fir­mowy adres e‑mail, a pomo­żemy Ci dobrać ofertę dla siebie