fbpx

Przy obecnym bardzo wysokim tempie roz­woju tech­no­logii, każdy użyt­kownik inter­netu korzy­stając z sieci biz­ne­sowo (czyli posia­dając stronę inter­ne­tową, serwis www, portal, sklep e‑commerce, apli­kację) powi­nien mieć moż­li­wość mak­sy­mal­nego przy­spie­szenia i zabez­pie­czenia swojej działalności.

Dla wła­snego spo­koju i kom­fortu klientów. W tym celu stwo­rzy­liśmy System Tytani24. Nasze roz­wią­zanie to połą­czenie archi­tek­tury fizycz­nych ser­werów, naj­now­szej tech­no­logii oraz wielu doświad­czo­nych spe­cja­li­stów IT. System T24 pozwala nam w wygodny sposób utrzy­mywać i uspraw­niać Twój serwis inter­ne­towy, tak aby miał:

 • Status online – zawsze. Korzy­staj z wyso­kiej dostęp­ności Two­jego ser­wisu w sieci (~100% SLA przy speł­nieniu okre­ślo­nych warunków)
 • Wysoki poziom cyberbezpieczeństwa
 • Admi­ni­stra­tora, który regu­larnie aktu­ali­zuje i zarządza Twoim serwisem
 • Bez­pieczne i szy­fro­wane połą­czenie z Twoją stroną inter­ne­tową dla użyt­kow­ników (cer­ty­fikat SSL)
 • Moni­to­ring sta­tusu i zużycia zasobów w czasie rzeczywistym
 • Wygodny system mie­sięcz­nego raportowania
 • 11 sys­temów zabezpieczeń
 • Bardzo szybki i pojemny serwer apli­kacji na dys­kach SSD
 • Zgod­ność z GDPR/RODO
 • System roz­woju apli­kacji CI/CD
 • Zabez­pie­czenie Clo­ud­flare dla każdej aplikacji