fbpx

Sprawdź jakie dane należy zabez­pie­czyć w Twojej firmie. Sko­rzy­staj z bez­płatnej ana­lizy cyber­bez­pie­czeń­stwa i RODOzgodności.

A

Prze­ślemy Ci 40 kon­kret­nych pytań, które określą sto­pień ochrony danych wraż­li­wych i luki bez­pie­czeń­stwa Twoich ser­wisów i aplikacji

A

Bez­płatnie prze­ana­li­zu­jemy Twoje odpo­wiedzi i wska­żemy zagro­żenia dla cyber­bez­pie­czeń­stwa Twojej firmy

A

Otrzy­masz chec­klistę do audytu bez­pie­czeń­stwa danych firmy pod kątem prawnym oraz IT w zgo­dzie z RODO/GDPR

Wyślij for­mu­larz, aby otrzymać bez­płatne konsultacje